HR | EN | FR

 

Tehnološki inovativno

Naglasak djelovanja Tehnološkog parka Varaždin je na inovativnim tehnološkim poduzećima. Cilj je inkubacijskim procesom pomoći poduzećima koja nastaju i onima koja već postoje, a spadaju u ovu grupu. Karakteristike tehnološki inovativnih poduzeća:

 •          trenutni ili budući vlastiti novi proizvod ili uslugu na tržištu
 •          korištenje nove tehnologije
 •          u proizvodnom procesu implementirali su novi poslovni koncept ili novi inovativni proces
 •          zapošljavanje isključivo visokoobrazovane radne snage
 •          razvijena razvojno – istraživačka komponenta u poduzeću
 •          usmjerenje na izvoz

 

Kriteriji

Projekt prihvatljiv za pokretanje procesa inkubacije ima sljedeće odlike:

 • Projekt iz područja tehnologije koji ima namjeru ustanovljenja nekog od oblika pravne osobnosti (poduzeće, obrt, ustanova, udruga i sl.). Prednost se daje aktivnostima u području novih tehnologija kao što je informacijska & komunikacijska tehnologija (ICT), biotehnologija, nanotehnologija i sl.
 •   Projekt koji se razmatra može biti u jednom od sljedećih oblika:
 •    Inovator ili pojedinac s poduzetničkom idejom,
 •   Start-up poduzeće (poduzeće u nastajanju smatra se do 1 godine starosti) – obavezno razrađen            poslovni plan,
 •  Postojeće poduzeće (do 4 zaposlena) koje je u fazi rasta ili promjene djelatnosti u odnosu na gore  opisane tehnologije,
 •  Poduzeće koje lansira novi projekt pa kandidira inkubaciju samo jednog segmenta – mora postojati  detaljno razvijen financijski plan, tržišni potencijal i obujam budućeg poslovanja,
 • Novo spin-off poduzeće ili podružnica postojećeg poduzeća smještenog izvan Varaždina čija djelatnost odgovara gore navedenim uvjetima.
 •   Novi proizvod ili nova usluga koja se želi razviti ili unaprijediti moraju se moći komercijalizirati u roku od najmanje 2 godine.
 • Kandidat u pravilu treba imati koncept poslovnog plana (osnovne uporišne točke – osim gdje je naznačeno drugačije) te razrađenu konceptualnu financijsku konstrukciju za aktivnosti koje namjerava obavljati. Poslovna ideja treba biti razrađena u mjeri da izgleda obećavajuće. Poduzeća koja žele inkubaciju samo jednog dijela moraju imati detaljno razrađene poslovne namjere (kao što je to u točki 2 navedeno).
 •  Kandidat mora pokazati sposobnost vođenja i upravljanja tim projektom, odnosno mora imati osobu koja će pokazati psihofizičke i stručne sposobnosti za upravljanje projektom.
 • Kandidat mora ostvariti novozapošljavanje te pokazati mogućnost plaćanja mjesečnih troškova prije pristizanja prihoda s tržišta.
 •  Kandidati moraju biti spremni na suživot u inkubacijskom prostoru te promicanje projekata sustanara kao i promicanje institucije Tehnološki park Varaždin.


Nakon evaluacije projekta i utvrđivanja njegove prolaznosti pokreće se proces inkubacije.Hodogram 
 Predinkubacija

Predinkubacijski proces je prepoznavanje komercijalne komponente pri tehnološki inovativnim projektima te određivanje uvjeta za pokretanje inkubacijskog procesa. U Tehnološkom parku Varaždin provode se sljedeće predinkubacijske aktivnosti:

 • Identifikacija inovativnih projekata u okruženju. Pri tom se koriste sve poznate metode od javnog   poziva u lokalnim i regionalnim glasilima, poticajnih predavanja o poduzetništvu i inovacijama, provođenju „Case Study“ predavanja s gostom poduzetnikom, tematskih rasprava između poduzetnika i istraživača, "FaceToFace" marketinga, organiziranja konferencije do usmenog razgovora s mogućim kandidatima.
 • Provođenje kreativnih radionica na svim visokoškolskim institucijama u Varaždinskoj županiji koje imaju za cilj prepoznavanje poduzetničkih ideja koje imaju tehnološki inovativnu komponentu. Radionice su specijalizirane za studente i za nastavno osoblje.
 •  Organiziranje natjecanja s nagradama u pisanju poduzetničkih ideja.
 • Za odabrane projekte izrađuju se zajedno s (budućim) poduzetnicima "Okvirni poslovni planovi". Organiziraju se radionice za njihovu izradu.
 •   Priprema dokumentacije za osnivanje pravne osobnosti - procjena najboljeg organizacijskog oblika.


Proces inkubacije

Nakon evaluacije projekta i utvrđivanja njegove prolaznosti pokreće se proces inkubacije. Proces inkubacije uključuje sljedeće segmente:

1. SMJEŠTAJ U PROSTORE TEHNOLOŠKOG PARKA/CENTRA KREATIVNE INDUSTRIJE

Nakon što se utvrdi da prijavitelj zadovoljava uvjete za pokretanje procesa inkubacije radi se procjena potrebnog poslovnog prostora. Prepostavka je da je za svako radno mjesto u pravilu potrebno 10m2, temeljem dosadašnjeg iskustva. Odstupanja su moguća u specifičnim slučajevima (npr. gdje se zapošljava samo jedna osoba jer ne postoje tako male prostrije ili se radi o specifičnim djelatnostima (laboratoriji, praktikumi i sl.) o čemu je potrebno pismeno dokumentirati razlog drugačijeg postupanja). Tržišna cijena prostora u TPV je 8 EUR/m2, cijena režija je 2 EUR/m2, dok je tržišna cijena u CKI 4 EUR/m2, a režije su 2 EUR/m2 .Prilikom smještaja u prostore TPV / CKI primjenjuje se sljedeća tabela  za beneficiranu cijenu prostora: Poslovanje    % tržišne cijene za najam prostora Režijski troškovi
1. godina(% tržišne cijene)  25  2 EUR/m2
2. godina(% tržišne cijene)  50  2 EUR/m2
3. godina(% tržišne cijene)  75  2 EUR/m2

2. DODJELA POTREBNE INFRASTRUKTURE

Kada je poznato koliko je potrebno prostora određuje se potrebna infrastruktura. U poduzetničku infrastrukturu spada sve ono što je potrebno osigurati poduzetnicima kako bi oni zadržali samo osnovni segment poslovanja. Infrastruktura koju osigurava Tehnološki park Varaždin je sljedeća:

 • Pristup Internetu,
 •  Sale za sastanke, konferencijska dvorana, prezentacijska oprema, video kamera i digitalni fotoaparat  su besplatni za sve stanare u TP-u,
 •   Faks uređaj je besplatan za sve stanare u procesu inkubacije,
 •   Kopirni uređaj je dostupan, ali stanari moraju imati svoj papir,
 •    3D opremu za brzo prototipiranje.


3. UNAPREĐENJE I RAZVOJ PODUZECA STANARA

Pri ulasku u proces inkubacije mladi poduzetnik dobiva svog mentora. Mentor je odgovoran za dodijeljene stanare. Rad mentora sa stanarima je na dnevnoj osnovi. Periodičke rasprave o strateškim pitanjima mentor dogovara s cijelom Upravom Tehnološkog parka. Mentor se bavi razvojem poduzetnika kao institucije i razvojem projekata (proizvoda) stanara. U unapređenju poduzeća pokreću se sljedeće aktivnosti:

 • Analiza potrebnih ljudskih potencijala i pronalazak istih na tržištu,
 •  Umrežavanje sa sličnim poduzećima, razvojnim i obrazovnim institucijama, te kompletnim poslovnim  okruženjem,
 •  Organiziranje obrazovanja za zaposlenike (poslovno upravljanje, tehnologije, IT, i drugo),
 •   Savjetovanje pri uvođenju informacijskog sustava u poduzeću,
 •   Pomoć pri apliciranju na domaće/strane fondove,
 •  Marketing za stanare (sudjelovanje u zajedničkoj brošuri, letcima i drugo).

4. UNAPREĐENJE I RAZVOJ PROJEKATA (PROIZVODA) STANARA

 •  Razvoj projekta (proizvoda) koji je prepoznat u predinkubaciji ili se pojavio u procesu inkubacije,
 •  Analiza tržišta i marketing, te priprema za izlazak na domaće ili strano tržište,
 •   Pomoć pri uspostavi patentnog prava,
 •    Financijska analiza projekta, te priprema za djelomično financiranje iz domaćih/stranih fondova,
 •   Povezivanje i razvoj projekta s drugim stanarima, te s drugim poduzećima i obrazovnim institucijama u okruženju.

Postinkubacija

Postinkubacijski proces podrazumijeva period suradnje između Tehnološkog parka Varaždin i poduzeća koje je završilo proces inkubacije. Proces inkubacije može završiti prije predviđenog roka na zahtjev stanara ili ako Uprava Tehnološkog parka Varaždin procjeni da je moguće prekinuti proces inkubacije.

1.       PRIPREMA PODUZEĆA ZA ZAVRŠETAK INKUBACIJE

 • U ovom koraku se detaljno analizira financijsko poslovanje i razmatra mogućnost poslovanja poduzeća u slučaju da mu se ukinu sve beneficije koje ima u TP. Ukoliko se pokaže da poduzeće može živjeti bez beneficija potrebno je prekinuti inkubaciju. U slučaju da je predviđeno vrijeme za inkubaciju prošlo, a pokaže se da poduzeće ne može samostalno živjeti na tržištu tada također treba prekinuti inkubaciju i predložiti potrebne mjere prestrukturiranja poduzeća.

1.       PRONALAZAK NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE

 • Tehnološki park Varaždin će pomoći poduzetnicima koji su završili uspješno proces inkubacije u pronalasku najboljeg smještaja za svoju tvrtku. U okruženju postoje poduzetničke i slobodna zona pa je moguća gradnja vlastitog prostora ili iznajmljivanje prostora. Budući da je proces inkubacije uspješno završen tada Uprava Tehnološkog parka može zatražiti posebne uvjete pri kupnji zemljišta odnosno pri izdavanju garancija za komercijalne kredite jer kod lokalne vlasti može jamčiti za uspješno poduzeće. Interes lokalne zajednice je ostanak uspješnih tvrtki na njihovom području.

2.       UNAPREĐENJE POSLOVNE SURADNJE

 • Interes stanara i same Uprave Tehnološkog parka Varaždin je razvoj novih projekata i suradnja s gospodarstvom a napose s onim tvrtkama koje su stasale u procesu inkubacije.


Komercijalni uvjeti

Prijavitelji koji ne zadovoljavaju kriterije opisane u točki o pokretanju procesa inkubacije, a iz objektivnog razloga žele biti smještene u prostorijama Tehnološkog parka Varaždin mogu zatražiti smještaj pod komercijalnim uvjetima. Objektivan razlog za smještaj poduzeće, pojedinac ili druga osoba će u pisanom obliku u formi pisma namjere predložiti Upravi Tehnološkog parka Varaždin. Uprava Tehnološkog parka Varaždin će u roku od 7 dana od dana podnošenja prijave pismenim putem obavijestiti prijavitelja o rješenju njegovog zahtjeva.  Sve usluge koje Uprava Tehnološkog parka Varaždin bude pružala ovakvim tvrtkama su potpuno komercijalnog karaktera. Najamnina za smještaj je 13 EUR /m2 (uključivo s režijama), a ostale usluge su definirane i primjenjuju se komercijalne cijene.  O smještaju pod komercijalnim uvjetima Uprava može odlučiti u sljedećim situacijama:

1.       OSNOVNI PREDUVJET 

 • Kada ima dovoljno slobodnog prostora za koje se može pretpostaviti s velikom sigurnošću da inkubirane tvrtke neće trebati u određenom vremenu. Ugovor se daje na određeno vrijeme iz prethodne tvrdnje.

2.       OSTALE SITUACIJE (uz ispunjen osnovni preduvjet)

 • Kada je prijavitelj razvojna tvrtka koja će svojim stanovanjem u okviru Tehnološkog parka Varaždin doprinijeti razvoju drugih stanara,
 •  Kada je prijavitelj tvrtka koja posjeduje tehnologiju koja je u ovim geografskim i stručnim područjima nepoznata (Tehnološki lider),
 •  Kada je prijavitelj tvrtka koja ima djelatnost koja je potrebna svim stanarima, a trenutačno nije uopće ili dovoljno razvijena u okviru Tehnološkog parka Varaždin, npr. Head-hunting tvrtke, Ured za ostvarivanje patentnog prava, Računovodstveno-financijske tvrtke, Tvrtke za tehnološki outsourcing (IT outsourcing).