HR | EN | FR
Pravo na pristup i ponovnu uporabu informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija


Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE


Sandra Mur


TEL: +385 42 500 050

FAX: +385 42 500 052

MAIL: sandra.mur@tp-vz.hr


Radno vrijeme: PON-PET 7:30-15:30

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

 


DOKUMENTI SU DOSTUPNI OVDJE:Opći propisi


 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08,                 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09,           144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj         150/11,12/13)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne           novine, broj 83/14)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava           na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj                 83/14)

 


PROPISI EU


 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj   uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.)
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu   dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.)
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni         Direktive2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.)

 


PRILOZI:


STRATEŠKI DOKUMENTI


Strateški dokumenti Republike Hrvatske 2014.-2020.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_147_2751.html

http://europski-fondovi.eu/

http://www.varazdinska-zupanija.hr/%C5%BEupanija/strateski-dokumenti/%C5%BEupanijska-razvojna-strategija/

 


SPONZORSTVA I DONACIJE


Popis sponzorstava i donacija u razdoblju 01.01.-31.12.2013. godine:


 1. Zajednica Cenacolo, Cehovska 6, Varaždin - rashodovano računalo
 2. Štefica Kukulić, Varaždin - jednokratna pomoć za lijek, 200 kn

 


 Članove Nadzornog odbora Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. čine:


 Mario Lešina, predsjednik NO

Obavlja upravljačke poslove u sljedećim gospodarskim subjektima:

 MIDAL d.o.o.Varaždin, Kučanska 12, 42000 Varaždin, OIB: 04612730856

 Vlasnik je poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih subjekata s više od 0,5%:

 MIDAL d.o.o.Varaždin, Kučanska 12, 42000 Varaždin, OIB: 04612730856

stoga

s navedenim gospodarskim subjektom naručitelj: Tehnološki park Varaždin d.o.o., Zagrebačka 89, Varaždin, OIB: 18115028597, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju.Izv. prof. dr. sc. Damir Vusić, Sveučilište Sjever, zamjenik predsjednika NO

Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora:Sveučilište Sjever, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin

Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 0,5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Tehnološki park Varaždin d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

 

Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep, Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu Upravnog ili nadzornog odbora

1. FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, članica Uprave - prodekanica za poslovanje do 1.10.2015., prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju od 1.10.2015.

Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 0,5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Tehnološki park Varaždin d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

       Emilija Skočibušić, konzultant za EU fondove i financije, Tehnološki park Varaždin d.o.o.     

      Ne postoje pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora.

Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 0,5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Tehnološki park Varaždin d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

 

      Damir Hižak,  Grad Varaždin

      Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu Upravnog ili nadzornog odbora

WINACON j.d.o.o. Varaždin , direktor

Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 0,5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Tehnološki park Varaždin d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Flagyl without prescription

Flagyl belongs to a broad spectrum of antimicrobial drugs. More than 50 years ago, it was synthesized and released on the pharmaceutical market by the French concern Rona – Pulenk. The main active component of Flagyl metronidazole is highly active against gram – positive and gram – negative anaerobic microorganisms, spore – forming and non – spore – forming, mycoaerophiles, anaerobic cocci. By pharmacological action, the active component of Flagyl can be compared with clindamycin, a semi – synthetic antibiotic with a bactericidal and bacteriostatic effect. To buy Flagyl without prescription, follow the link to our online pharmacy.